Second Opinion

Vi ger er ett professionellt och kvalitativt beslutsunderlag inför en nyckelrekrytering eller för vidareutveckling av medarbetare.

PAf Rekrytering har specialister inom Second Opinion i samband med nyckelrekryteringar och internutveckling av medarbetare. Vi erbjuder er ett fördjupat och brett beslutsunderlag för att ni ska få maximal utväxling och en objektiv bedömning av individens potential, styrkor och utvecklingsbara sidor. PAf Rekrytering använder vetenskapligt beprövade arbetspsykologiska urvalsinstrument för att mäta exempelvis begåvning, grundpersonlighet och ledarstil i syfte att förutsäga framgång knutet till en specifik roll. Strukturerade djupintervjuer ingår och genomförs av professionella personbedömare.

Så här går det till:

 1. Analys av kravspecifikation
 2. Val av tester och genomförande av tester
 3. Djupintervju och återkoppling av resultatet av testerna
 4. Referenstagning
 5. Muntlig återkoppling till beställare
 6. Förslag på utvecklingsplan

Verktyg för urval och utveckling

 • Plus Analys (generell, sälj och management)

  PLUS fokuserar på individens beteendemönster som ett resultat av den egna personligheten och de olika situationer som individen kan komma att hamna i. Analysen mäter individens förmåga att leda situationen och dennes känslighet för att låta sig bli styrd av situationen. Ett av analysinstrumenten Stilanalys Management är särskilt framtaget för att analysera ledare som också formellt är chefer i en organisation. Fördelarna med PLUS är att den mäter faktorer som går att påverka och förändra nämligen beteende och arbetssituation. Följande instrument ingår i PLUS: Krav/kompetens, Motiv, Klimat, Generell Analys, Säljanalys och Management Analys.

 • SPQ * Gold säljhinder
  Genom testet SPQ*Gold® kartläggs säljarens hinder. Testet mäter de 12 olika säljhindren och olika variabler såsom motivation, målförvirring, målfokusering och problemlösnings-förmåga. Säljhinder, av forskningen kallad för Sales Call Reluctance®, är en känslomässig blockering som begränsar förmågan att generera nya kunder eller utveckla befintliga kunder. Säljhinder är vanligt och den enskilt största orsaken till underprestationer och kostar såväl individer som hela organisationer stora pengar. Resultatet kan användas på två sätt: vid utveckling av existerande säljkår och vid rekrytering.
 • Ravens Matriser
  Ravens Matriser mäter generell begåvning och är ett mått på förmågan att finna nya vägar att lösa en uppgift när man inte kan förlita sig på tidigare kunskap. Forskning visar på att individer med högre generell begåvning ofta löser komplexa uppgifter snabbare och har bättre förutsättningar att inhämta ny kunskap. Testet är ett icke verbalt och normativt test som används i hela världen och tar 40 minuter att fylla i.
 • Bedömning av kritiskt tänkande (BKT)
  BKT är ett verktyg som särskilt är anpassat till chefer och nyckelbefattningar för att mäta en persons kritiska tänkande och förmåga att inte styras av subjektiva uppfattningar eller förutfattade meningar. Testet är ett normativt test.
 • Personlighetstest Thomas
  • Rekrytering
  • Individuell utveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Outplacement
  • Talent managemen
  • Organisatorisk utveckling
 •  MPA (Master Person Analys)
  MPA kan användas på medarbetare på alla nivåer i en rad områden.
  Mäter nio egenskaperna är indelade i tre huvudområden som var och en innehåller tre egenskaper.

  Drivfaktorer
  A: Prestationsorientering
  B: Självhävdelse
  C: Energianvändning

  Sociala faktorer
  D: Känslokontroll
  E: Social kontakt
  F: Tilltro

  Arbetsstil
  G: Detaljorientering
  H: Säkerhet
  I: Abstrakt orientering

 • ACE ( Adjustable Competence Evaluation )Är ett kognitivt anlagstest som mäter logisk-analytisk förmåga, eller den s.k. g-faktorn vilket betyder den generella intelligensen hos en individ. Testet är ett s.k. powertest baserad på CAT-tekniken (Computer Adaptive Testing). Det betyder att testet mäter personers maximala kognitiva prestationsförmåga genom att automatiskt anpassa svårighetsgraden på frågorna i testet till testpersonens svarstil avseende nivå som han/hon uppnår.De tre funktionsområdena för uppgifterna i ACE är: numeriska, spatiala och verbala.

 

Kontakta oss om ni vill ha en träffsäker personbedömning!

Göteborg:
Hans Lundberg 070-413 05 80
Carl-Anton Genberg 070-585 04 32
Malmö:
Björn Larsson 072-572 36 70